ion creanga, preotul la sate

Ion Creangă - Misiunea preotului la sate

Toți sătenii pronunță cu drag cuvintele de „moșu popă” ori „nănașu părinte”; prin urmare, toți văd în păstoriul lor sufletesc un tată iubit, un părinte bun, precum se și cade să fie.

Cum trebuie însă ca acest proclamat părinte să conducă pe săteni, ce cu mîndrie și dragoste se numesc ei singuri copii[i] lui, dîndu-i toată stima ce se cuvine unui părinte?

Mai întăi de toate, preotul sătean trebuie să-și înceapă cariera sa cu blîndeță și devotament, să fie un model de moralitate și de muncă, fără de cari misiunea lui nu va pute produce roadă bună niciodată. Inima lui trebuie să fie totdeauna deschisă, sfaturile lui cele bune să fie o comoară nesfîrșită. Prin aceste mijloace încrederea poporenilor fiind cucerită în timp foarte scurt, preotul trebuie apoi să știe profita repede și în mod rațional de această favorabilă împrejurare, pentru a pune temelie solidă misiunei sale de conducător și părinte al poporului, care i s-a încredințat de cătră Dumnezeu și națiune.

Pentru ca preotul la sate să-și poată îndeplini misiunea cu destulă demnitate, trebuie să fie, mai nainte de toate, un econom bun, silitor și muncitor, care să întrunească totodată aceste trei calități indispensabile unui apostol: să fie învățător bun și conștiențios, doftor fără sete de argint și judecător imparțial. Aceste trei calități posedate, succesul misiunei preoțești este pe deplin asigurat.

Precum am zis, înfățoșarea preotului pentru întâia oară între poporeni trebuie să fie astfel, ca să facă o bună impresiune asupra lor și să le cîștige simpatia și încrederea. Aceste vor constitui o armă puternică, care-i va servi misiunea de minune. Pornit pe această cale, preotul trebuie să viziteze de-a rîndul pe toți fiii săi sufletești. Cînd un preot se ivește pentru întăia oară în comuna sa, el este vizitat, dacă nu de cătră toți, cel puțin de o mare parte a poporenilor săi. Datoria lui este ca să le întoarcă această vizită, întrînd în căsuțele poporenilor, cari se vor simți foarte onorați prin astă manieră părințească și obligatoare. Această intrare a sa în casele poporului să fie însă însoțită de sfaturi și învățături sincere. Cu această ocaziune, preotul mai întăi de toate trebuie să pună în vederea sătenilor și să le laude frumusețele locului, să le esplice în mod poporal plăcerile și foloasele ce pot trage din natura ce-i încunjoară și de care lor mai mult decît la toți le este dat a se bucura. Pintre aceste conversări apoi să amestece anecdote morale, esemple de iubire reciprocă și dreptate și să le nareze cîte un pasagiu mai glorios din istoria strămoșilor, prin cari să deștepte într-înșii măcar cît de puțin conștiința națională, atît de amorțită. După aceste, preotul să facă poftire tuturor de-a rîndul, cu bărbați și femei, cu bătrîni și tineri, ca să vină dumineca cea mai de aproape cu toții la biserică, deoarece are să le spună ceva frumos și folositor. Atenția lui apoi să se concentreze mai ales asupra școalei, dacă esistă; să între în mijlocul copiilor, să le spună cîte-o rugăciune frumoasă și să-i învețe a păstra dragoste și supunere cătră toți oamenii. Acești copii apoi, la reîntoarcerea lor acasă, vor spune părinților lor ce frumos li-a vorbit popa, și acesta va cîștiga pentru dînsul și mai mult încă simpatia și încrederea poporenilor. Astfel apoi în duminica viitoare, sătenii, îmbrăcați în costumele lor naționale sărbătorești, se vor afla desigur la biserică cu toții, dimpreună cu femeile și copilașii lor, și se vor grupa în jurul preotului pentru a asculta ceea ce le-a promis. Atunci preotul, învestit în hainele sacerdotale, să facă apoi o întrerupție pe la mijlocul liturghiei și, cu o căutătură blîndă, dar serioasă totodată, să înceapă c-un limbagiu poporal și clar a vorbi cam astfel:

„Fiii mei! Eu aici înfățoșez pe Domnul nostru Isus Christos, care vă zice prin gura mea: Iubiți-vă unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi, căci de pe aceasta, vă vor cunoaște toți că sunteți creștini, dacă veți ave dragoste între voi! – Dragii mei, toți avem trebuință unii de alții: cei săraci de cei bogați și cei bogați de cei săraci. Cînd cei bogați vă înlesnesc la trebuință, voi cei mai puțin avuți nu cruțați brațele voastre pentru a le veni într-ajutor, cînd aceia vă cheamă. Nu pizmuiți fericirea vecinului vostru, căci și el, ca și voi, a cîștigat-o prin sudoare și bună iconomie. Siliți-vă ca, prin hărnicia și cinstea voastră, toți să vă faceți deopotrivă. – Iubiții mei! Iată, fiii voștri, îngrijiți de d. învățător, care asemenea este părintele lor și fratele nostru, căci el le dă hrana minții și a inimei, în curînd vor ști a ceti, a scrie, a socoti și a se ruga lui D-zeu. Ei vor ști peste puțin și vă vor povesti lucruri frumoase despre iubita noastră țară și despre D-zeu. Nu întîrzieți dară a-i da la învățătură și nu cruțați nimica pentru învățătorul lor, căci prin învățătură ei se vor face și mai buni la inimă și mai luminați la minte. Ei vor ști să înțeleagă mai bine care este dreptul lor, pentru a și-l pute apăra. Ei vor ști munci mai bine pămîntul, din care vor trage foloase mai mari; ei vor ști să-și îngrijască vitele, de la cari atîrnă în parte hrana lor de toate zilele; în scurt, ei vor ști a-și statornici gospodăriile pe temelia iconomiei și a bunei rînduieli, trăgînd singuri folosul din munca lor, pe cînd omul fără învățătură și fără bună creștere din casa părințească este înșelat de toți și ușor se azvîrle în brațele lenevirei, beției și altor răutăți, pierzînd, pe lîngă sănătate, încă și numele cel bun și roada muncei sale cîștigată cu sudoare. – Dragii mei! Siliți-vă cu toți de a plăti la vreme dările voastre cătră obște și cătră ocîrmuire, pentru că tot spre folosul vostru și al țărei o faceți aceasta. Veți fi auzit că Christos încă a plătit bir, măcar că a fost fiul lui Dumnezeu. – Fiii mei, într-un an sunt 52 de duminece și alte sfinte sărbători; în toate să ne întîlnim aicea, pentru a vă-nvăța cele ce sunt bune și de folos, precum îmi poruncește Dumnezeu. După sfînta liturghie mergeți pe la casele voastre și dați trupului hrana sa, apoi întruniți-vă la mine acasă, unde vă poftesc cu toată dragostea, ca să petrecem această sfîntă zi împreună. – Binecuvîntarea lui D-zeu să vie preste voi!”

Preste două-trei oare, sătenii se adună la casa parohială, unde preotul trebuie să le prepară o petrecere nobilă și atrăgătoare. Mai înainte de toate, preotul să le vorbească despre trebile gospodăriei, să le deie unele învățături practice despre agricultură și despre cultivarea viilor.

Apoi să întroducă în conversație narațiuni istorice, să-i pună a recita balade și doine populare despre faptele strămoșilor și despre pornirile inimei lor. Apoi să se-ntindă o horă drăgălașe de cătră junii și junele româncuțe, în care timp preotul să converseze cu bătrînii despre educație, căsătorie și despre virtuțile familiei. Apoi să le arate stricăciunea ce provine din beție, pentru care scop să le aducă esemple prin cari să desfășure și mai mult degradarea și nenorocirea ce provine din beție, din acest vițiu odios, care corumpe din ce în ce mai tare sîngele curat al săteanului, slăbindu-i istețimea și vigoarea brațelor. În felul acesta, sătenii se vor rentoarce ca renăscuți la vetrele lor, vor vizita mai rar crîșmele și vor prefera petrecerile cele nobile duminecale la casa preoțească și mai tîrziu pe la unii din fruntașii satului. – Cine nu recunoaște apoi cît bine ar rezulta din acest sistem, din această reformă a vieței sociale de la sate? Sătenii, ocupați în fiecare zi de sărbătoare cu învățături morale, sfaturi folositoare și petreceri nobile, ar ști să întrebuințeze zilele de lucru cu mai multă vigoare și ar scăpa în scurt timp din mrejea primejdioasă și sugrumătoare a veneticilor, ce au curagiul a profita de simplicitatea lor, pentru a-i specula și a-i esploata. Dînșii ar deveni avuți și din ce în ce mai folositori societății; proprietarul ar trage mai mult folos din proprietatea sa, căci lucrul său ar fi făcut la timp; preotul n-ar mai fi peritor de foame, căci vrednic este lucrătorul de plata sa!

Un lucru este neapărat de a nu se scăpa din vedere. Preotul, pe lîngă alte bune calități, mai trebuie să poseadă o doză bună de curagiu și energie, pentru a brava obstacolele ce are să-ntimpine neapărat chiar la cea întăi încercare a grelei sale misiuni. Cele mai puternice obstacole trebuie să le aștepte din partea crîșmarilor ovrei, carii sunt cei mai neîmpăcați dușmani ai moralității și deșteptării poporului. Natural, căci veninoasa lor băutură nu poate avè trecere decît păn-atunci, pănă cînd poporul este ținut în orbie sufletească și imoralitate. Tot asemenea obstacole se pot aștepta și din partea arendașilor străini, a căror interes este esploatarea bietului popor. Misiunea preotului însă poate găsi un sprijin puternic în proprietarii români cu sentimente loiale și naționale. Avem chiar unele esemple despre asemenea proprietari, cari, în unire cu preotul, au știut să facă din comunele lor un cuib de bună gospodărie și moralitate; durere însă că azi asemenea esemple binefăcătoare sunt cam rare!…

Aceasta este, în scurt, nobila misiune a preotului la țară. Deie cerul ca ea să se poată îndeplini cît mai urgent și cu rezultate cît de strălucite, căci – ardet Ucalegon! Pentru aceasta însă se cere o instrucțiune suficientă și o poziție materială mai convenabilă pentru preoții noștri. Sustrageți de la dînșii aceste mijloace neapărat trebuincioase, și misiunea lor la sate va rămînè mai pe jos decît aceea a celui de pe urmă păzitor de vite… Și prin aceasta, nu sufere oare prosperitatea țării și a națiunii?!…

Publicat în „Noul curier român” (director Scipione Bădescu), Iași, I, 25, 19 februarie 1872, p. l – 2 (NCR), și retipărit de Hașdeu în „Columna lui Traian”, III, 10, 7 martie 1872, p. 78-79 (CT). În ambele periodice, articolul este semnat „Preotul I. Creangă”.

traian trifan, badia traian trifan

Pledoarie pentru demnitatea românească - 27 aprilie, Traian Trifan

Traian Trifan s-a născut la 3 noiembrie 1899, în Lancrămul lui Blaga, județul Alba, pășind în viața pământească dintr-un veac în altul. Școala a urmat-o la Liceul evanghelic nemțesc din Sebeș; din clasa a IV-a de liceu face câte un an la Liceele ungurești de stat din Sibiu și Blaj, un an la Liceul românesc Șaguna din Brașov; orașul fiind ocupat în timpul războiului, își încheie studiile (făcând doi ani în octombrie-aprilie) și-și ia diploma la Blaj, în 1916.

traian trifan, badia traian trifan

Traian Trifan în tinerețe, 1918.

În vara lui 1917 este recrutat în armata austro-ungară și trimis pe front în Albania, unde e telefonist (cunoștea 3 limbi). Se îmbolnăvește de malarie, e internat în Slovacia, apoi la Viena; e retrimis pe front în Muntenegru, când războiul se termină. Cu peripeții revine în țară; participă la Adunarea de la Alba Iulia și-și vede patria întregită. Absolvă Școala Militară de Artilerie din București; e avansat sublocotenent. Se înscrie la Facultatea de drept din Cluj, e vicepreședinte al Centrului Studențesc, participând activ la frământările studențești. Își ia doctoratul în drept și face practica în avocatura la Sibiu, Sebeș și Satu Mare, fiind ultimul avocat din Brașov care a dat examen de cenzură, în 1926 (dupa 8 ani de studii și praxa).

„Lupta noastră nu este limitată în timp, ci permanentă.”

Traian Trifan.

În 1927 deschide un birou de avocatură la Brașov; în 1933 își întemeiază familia, căsătorindu-se cu Elena Scholtz, cu care are două fete: Ileana și Maria. Ion Moța (cunoscut din studenție) îl convinge să intre în Mișcarea Legionară. Pledează în procesele: Duca, Bratu, al „complotului studențesc” de la Târgu Mureș, ținut la Brașov. Datorită adeziunii sale la Mișcarea Legionară e închis la Jilava (1934) și lagărul Vaslui (1938). E eliberat și concentrat în armată, cu care va părăsi Basarabia fără luptă.

trifan cu fetele

După instalarea Statului Național Legionar, în toamna anului 1940, lt. Trifan este numit prefect al județului Brașov; își asumă funcția, deși situația era dificilă (granița mutându-se la Sfântu Gheorghe): „Mă găsesc în acest loc din ordin și voi face ce pot”.

După lovitura din ianuarie 1941 e somat de col. Filip Agricola, comandant al regimentului de infanterie din Brașov, să predea Prefectura. Refuză și cere să fie înlocuit prin decret de stat, așa cum fusese numit. În urma discuțiilor cu gen. Dragalina, a consultărilor cu Bucureștiul și a amenințărilor armatei germane de a interveni, împreună cu Marian Traian, șeful județului, predau autoritatea și sunt arestați. Urmează ancheta și procesul. Deși col. Agricola confirmă că a fost ordine în județ și prezența armatei la prefectură era nejustificată, totuși dr. Traian Trifan este condamnat la 16 ani închisoare.

„Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferință, cu sânge și chiar cu viața de ni se va cere.”

Traian Trifan.

Pentru poziția sa e anchetat și judecat la Tribunalul Militar Sibiu; este achitat, însă e trimis disciplinar la Suceava. La apropierea frontului, directorul închisorii pleacă cu arhiva, lăsând conducerea primului gardian, cu ordinul de la directorul general al închisorilor, Petrescu, de a preda deținutii legionari rușilor. Dar cu intervenții și presiuni sunt eliberați, câteva zile înainte de a ocupa rușii orașul. Un preot, deținut și el, face rugăciune și fiecare pleacă unde dorește. Împreună cu alți camarazi „mergând numai pe căile indicate de onoare”, deși puteau evada, ajung pe jos, cu mașina și trenul la Brașov, unde se prezintă la închisoare, pentru a-și executa condamnarea.

Putându-se săvârși Liturghia în închisoare, după mai mult timp, pr. Vasile Serghie l-a observat: „Vă rog să-mi spuneți de ce ați lăcrimat azi, când v-ați împărtășit? Cum să nu plâng de bucurie când înțeleg cât mă iubește Dumnezeu, oferindu-mi-Se hrană și băutură”. La propunerea lui Iuliu Maniu, legionarilor, singurii deținuți politici din România cărora nu li s-a aplicat decretul de amnistie de după 23 august, li se va reduce pedeapsa cu un sfert. Ajunge iar la Aiud, de unde deținuții sunt mutați datorită frontului la Alba Iulia apoi revenind la Aiud. Acolo îi întâmpină pe primii condamnați de comuniști, „criminali de război” sau politicieni ai vechilor regimuri.

În perioada 1946-1948 o parte a deținuților sunt scoși la muncă în colonii. Traian Trifan ajunge la Galda, pe domeniul Albini (fost castelul Kendeffi, unde fuseseră anchetați și chinuiți Horia, Cloșca și Crișan, lângă care era și o bisericuță), unde se trăia în oarecare libertate (un calm ce anunța furtuna ce o va dezlănțui regimul penitenciar comunist) și fiecare își sporea dimensiunea spirituală; personalitatea lui Traian Trifan e evidentiață în mărturii ale mai multor camarazi:

„Într-o seară m-am oprit în pragul bisericii, intimidat. Bădia Trifan era acolo, sub icoană, se ruga. M-am retras. M-a văzut și mi-a zis: Nu pleca! Minutele ce-am stat în ușă m-au înghețat. M-a luat ușor după umăr: Vrei să știi cât de veche este biserica? Lasă pe istorici și pe arheologi să afle! Noi știm că Biserica nu este veche și nu este nouă; Biserica este dintotdeauna și pentru totdeauna; marea taină a Bisericii este cea din sufletul nostru!..”.

Gheorghe Stanciu-Bacă.

„În întunericul nepătruns al bisericii plângea ore întregi… Noi îl auzeam și ieșeam fară să-i tulburăm rugăciunea. Nu făcea prozeliți. Cei ce-l iubeau și-l stimau erau pe picioarele lor… Legatura dintre ei era Iisus Hristos și nu era alt stâlp de susținere”.

Iulian Bălan.

„Când ieșeam de la lucru din vie îl vedeam pe dl. Trifan tot timpul citind din Filocalie. Uneori sta cu ochii închiși, de nu-ți puteai da seama dacă a ațipit, dacă meditează sau dacă nu cumva se roagă. Impunea prin răbdare și înțelepciune; gândea profund. A rezistat tuturor încercărilor sorții prin credința tare în Dumnezeu. Rămâne în memoria noastră exemplu de Avvă și de erou”.

Marin Naidim.

„Cred că Bădia Trifan și Badia Marian trăiau rugăciunea inimii, coborând pe Hristos în inimile lor. Lumina de pe fața lor, blândețea, răbdarea, suportarea suferinței, frigul, foamea, lovirile de tot felul erau tot atâtea momente de bucurie pentru ei”.

Monahul Atanasie Sandu Ștefănescu.

Colonia Galda. Întrecerea normelor

În 1948 deținuții sunt readuși la Aiud, iar regimul devine tot mai dur; dacă nu sunt anchetați sau pedepsiți, majoritatea sunt supuși la munci, în fabrica închisorii. În 1951 refuză să participe la întrecerea pentru depășirea normelor (o formă a reeducării), declârand: „Robul este mort cu voința. El se supune ordinelor”; în urma refuzului urmează tortura și carcera: „Bădia, așezat în genunchi, a fost tuns la zero. I s-a bătut un lanț greu la picioare și a fost dus în celula de beton în care nu se putea sta în picioare… Aici a fost ținut timp de o lună cu regim alimentar sever (o cană de terci la 3 zile)” (George Popescu). E scos din nou la muncă cu un regim de 12 ore/zi (pentru mai mult de un an de zile); datorită oboselii, ajunge să doarmă în picioare. În 1953, având să i se încheie condamnarea, este dus la Văcărești, anchetat la Uranus, trimis în lagărul de la Popești Leordeni, apoi la Caransebeș și de acolo la Brașov, în 1954. Dupa o altă anchetă, pentru că nu a fost găsit nici un motiv de condamnare, i se anulează reducerea pedepsei și e expediat la Gherla.

21 ani de închisoare

Comportamentul său în Săptămâna Patimilor îl descrie Dumitru Bordeianu: „Era retras într-un colțișor și plângea continuu, privind cu ochii spiritului și simțind cu inima suferințele Fiului lui Dumnezeu răstignit pe Cruce, pe Golgota”. La expirarea condamnării de 16 ani, nu e pus în libertate, ci trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan. În 1958 este trimis în lagărul de „muncă obligatorie” la Culmea (Canal). După 2 ani ajunge la Periprava, în Delta Dunării. În 1961, unul dintre tinerii care intrase și el în urma cu 20 de ani în închisoare îl descrie:

„Era același. Aceiași ochi, dar parcă îndurerați; auzeam că deseori era văzut cu lacrimi, și erau, desigur, nu pentru suferințele personale, ci lacrimi de rugăciune pentru îndurarea Cerească. Vorbea puțin din grai, dar mult din privire și din ținută.”

Nicolae Mazăre.

Se eliberează în 1962, ajungând la Brașov de ziua Înălțării Sfintei Cruci, semn al biruinței personale.

robul 1036, testament, traian trifan

„Smerit trăitor în Cel ce este Calea, Adevărul și Viața și-a adăugat sufletul la temelia neamului românesc, fiind călăuză și îndemn pentru cei rămași.”

Constantin Pascu.

„Dintre toți aceia pe care i-am cunoscut în timpul îndelungatei detenții (22 de ani), îndrăznesc să spun că poate nici unul nu și-a asumat suferința și condiția de a fi discreditat ca om, fără însă a renunța la demnitatea de mărturisitor al adevărului, așa cum și-a asumat-o acest bărbat pe care îndrăznesc să-l numesc erou al demnității creștine românești, în veacul XX.”

Virgil Maxim.

„Problema ce se punea la ora aceea a supraviețuirii, căci cei 10, 15, 20 de ani condamnare trebuiau executați. Pentru legionari, nu exista reeducare sau grațiere. Ideea Bădiei Trifan a fost: Drumul Crucii, Drumul jertfei lui Hristos. Calea spre Dumnezeu este singura care ne va scoate la liman. Și astfel s-a format grupul sufletiștilor sau al Bibliștilor, cum li se spunea. El, Bădia Trifan, prin dăruire totală, prin jertfă totală, prin propriul exemplu – mediație, post, rugăciune – a format la Aiud <>. Eu <>, suferințele n-au mai contat. Crucea trebuia dusă și Golgota suferințelor a fost dusă, căci tot bădia Trifan i-a spus lui Ion Gavrilă Ogoranu: <>”.

Nicolae Purcărea.

„După cuvântul moarte trebuie pus virgulă, nu punct.”

Traian Trifan.

După închisoare și-a reîntregit familia (soția cu fetițele lui fuseseră izgonite din loc în loc). A trăit în mare smerenie, lăsându-ne moștenire concepția sa de viețuire după un program creștinesc în lucrarea Mărturisesc – Robul 1036, adevărat curs de teologie. S-a săvârșit din viața aceasta în 27 aprilie 1990 și este înmormântat în cimitirul „Sfânta Treime” din Șcheii Brașovului. În veci pomenirea lui!

Sursă: activenews.ro.

mircea dogaru, poporul de imparati, tara nimanui, romani

Mircea Dogaru - Aberațiile „moldovenismului”. „Invazia” românilor peste popoarele slave și necesitatea dez-românizării prin sovietizare

În urma actului de trădare de la 23 august 1944 (devansarea, prin anularea tratativelor cu Aliaţii, a momentului întoarcerii armelor, cu 3 zile) care a văduvit România de statutul de cobeligerantă şi de posibilitatea negocierii frontierei cu URSS la tratativele de pace, s-a revenit la frontiera ruso-română de la 4 noiembrie 1940, teritoriile româneşti răpite redevenind vecine României în cadrul RSS Ucraina şi RSS Moldoveneşti.

Printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem din 14 noiembrie 1945, „ucrainenii” au trecut rapid la ucrainizarea (rusificarea) teritoriilor româneşti primite, numai în judeţele Ismail şi Cetatea Albă fiind schimbate numele a 90 de localităţi româneşti.

În planul deznaţionalizării românilor, această turnură s-a caracterizat prin manipularea patriotismului autentic al acestei generaţii, pe fondul lipsei grave de cunoştinţe în domeniu, în scopul argumentării inconştiente a tezelor „moldovenismului”, care a revenit în forţă, pregătind spargerea postrevoluţionară a unităţii poporului român (şi nu numai a lui) în „naţiuni culturale”, aberaţie „implementată” de agenţii Rusiei imperiale în minţile „analiştilor” Europei democrate şi civilizate, pe criteriul apartenenţei religioase, prin sintagma „naţiuni spirituale”.

În calea „moldovenismului”, a demonstrării existenţei unui popor „moldovenesc”, s-au aflat de la început două impedimente:

1) numele de ROMÂN (dialectal RUMÂN, ARUMÂN, RĂMÂN, sau, sub influenţă germană, RUMER) de la ROMANUS – ROMAN, nume tradus de slavi prin VOLOH, VALAH, de turci prin Ulaq, Ulaghi, de unguri preluat ca Olah, de greci Blac, Vlah, de germani Wallah sau Bloch, de francezi Vlaqui, Blaqui, Blasi, Blazi etc. şi care atestă românilor calitatea de urmaşi ai cetăţenilor Imperiului, de oameni liberi şi de stăpâni ai pământului pe care vieţuiesc şi în care s-au instalat hoardele barbare, germano-slavo-asiatice; şi

2) limba ROMÂNĂ, cea mai apropiată de limba latină, dintre limbile romanice sau neo-latine.

Pentru a-şi atinge scopul, ideologii „moldovenismului” au acreditat ideea că etnogeneza română nu a existat. Mai mult, că TRACII nu au fost un popor unitar, vorbind aceeaşi limbă între Nipru, Dunărea Mijlocie, Carpaţii Păduroşi şi nordul Greciei, ci o sumedenie de popoare distincte, între care s-ar fi evidenţiat poporul „dac” şi poporul „get”, prin transformarea în „popoare” a fragmentelor trace care locuiau în Banat, Ţara Haţegului şi vestul Olteniei („dacii”) şi în Valea Dunării inferioare şi maritime, inclusiv Dobrogea şi litoralul pontic până la Bug (geţii).

Românii ar fi dacii care au preluat de la romani doar limba sau, în varianta finală, care i-ar fi învăţat pe romani limba latină. Dar care sunt originari doar din Dacia mică a lui Decebal, teritorial redusă la „un milion de paşi”.

Ulterior, aceștia ar fi „românizat”, prin „descălecare”, Ardealul pustiu (locuit, la venirea maghiarilor, doar de puţini slavi), Maramureşul istoric, sudul Poloniei, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, nordul Peninsulei Balcanice, unde s-ar fi născut popoarele slave (sârb, bulgar, „ucrainean”), poporul ungar sau, cu începere din veacul IV, din simbioza geto-slavă, poporul „slav” și „moldovenesc”.

Conform teoriei „moldovenismului”, aceștia („moldovenii”) ar fi fost invadați de „români” în veacul XIV, prin Dragoş şi Bogdan dar, de fapt, ei şi-ar fi căutat permanent matca rusă, tratatele de alianţă încheiate de domnii Moldovei, Gheorghe Ştefan şi Dimitrie Cantemir în 1654 şi 1711, nereprezentând decât întoarcerea „moldovenilor” acasă.

Parţial „eliberat” în 1812, reocupat în 1918, poporul „moldovenesc” s-ar fi regăsit în 1940, conştientizând că misiunea sa legitimă este reintegrarea până la Carpaţi. Adică ceea ce susțineau, în spirit pur kominternist, tandemul de la Chişinău Starîi-Voronin, iar acum președintele Igor Dodon.

În perspectiva noii „schimbări la faţă” a Rusiei imperiale, „moldovenismul” ca şi alte „isme” trebuia protejat, pentru ca românii să nu-şi împlinească idealul naţional, prin înlăturarea consecinţelor pactului Ribbentrop-Molotov, în contextul revoluţiilor „spontane” anunţate de „Glasnost” şi „Perestroika”.

Drept dovadă, angajate în procesul de „liberalizare”, forţele bolşevice de la Chişinău, în slujba perpetuării regimului ocupaţiei ruse, au emis, la 11 noiembrie 1988, în scop de cosmetizare şi control, celebrele „Teze ale CC al PCM”, sub titlul „să promovăm restructurarea prin fapte concrete”, care recomandau să fie păstrate „limba moldovenească”, „grafia slavă”, „limba rusă ca mijloc de comunicare”, deci „un bilingvism real”, „prietenia popoarelor” etc. De aici obsesia patrioţilor din RSSM pentru afirmarea identităţii prin numele de „român”, prin proclamarea limbii române, a lor, ca parte a poporului român şi a istoriei românilor etc.

Întrucât procesul de creare a „poporului sovietic”, prin topirea tuturor identităţilor etnice şi culturale în creuzetul rus, mascat de ideologia comunistă, nu se încheiase, declanşând „restructurarea”, ruşii riscau să deschidă cutia Pandorei şi să scape de sub control naţionalismele popoarelor subjugate parţial sau total.

De aceea, „restructurarea” trebuia să lovească „revoluţionar” în primul rând statele vecine, transformate de Armata Roşie în „socialiste”, împiedicându-le pe ele să-şi clădească propriul destin, iar eventualii interesaţi din Occident să nu poată profita de situaţie, datorită „centurii de foc” pe care aceste state o formau.

În scopul gestionării viitoarei crize programate, serviciile speciale ruseşti, în acord cu cele aliate, occidentale, au pregătit în mod identic „revoluţia” în statele-satelit, sacrificând a priori trei dintre pionii Tratatului de la Varşovia, care interesau în mod deosebit Germania şi sateliţii acesteia: Iugoslavia, Cehoslovacia şi România.

Ca atare, în epoca pregătirii intensive a „revoluţiilor”, mai mult sau mai puţin „spontane” ori „de catifea” în Europa central-răsăriteană, („revoluţii” de care Rusia avea atâta nevoie, ca „perdea de fum”, în contextul propriei restructurări, adică la sfârşitul anilor ’70 şi în întreg deceniul IX al veacului trecut), valul declinului programat a atins, în toate aceste ţări „socialiste” direct vizate, toate domeniile: economic, administrativ, social, politic, militar, biologic (sănătate), formativ (învăţământ), cultural şi spiritual (biserica). Aici era inclus şi domeniul conştiinţelor naţionale, bulversate prin agresarea Istoriei lor, coloana vertebrală a conştiinţei de sine pentru orice popor.

Interesant este faptul că ultima „adunare generală” a agenţilor celor implicaţi în elaborarea Noii (a câta oare, Doamne?) Ordini europene şi mondiale, s-a desfăşurat, pentru punerea la punct a ultimelor detalii, la Bucureşti, în vara anului 1980, mascată fiind de lucrările unui Congres internaţional de… Istorie.

Cu certitudine, în baza informaţiilor primite atunci de la colegi de breaslă occidentali, afirm că s-a găsit soluţie problemei: România urma să fie ori primul stat socialist bulversat (în 1985) „revoluţionar”, a doua zi după înlocuirea, la Moscova, a lui Leonid Brejnev cu (încă) necunoscutul Mihail Gorbaciov (al doilea pe listă se numea Rumeanov) şi declanşarea procesului în URSS pentru provocarea „exploziei lagărului socialist” periferic european, ori ultimul (în 1987 ori… 1989), pentru a servi, prin foc şi pară, drept exemplu pentru europenii care vor mai avea, în viitor, veleităţi de independenţă.

A consemnat Mircea Dogaru, „Ucraina sau drama românilor de la margine” (fragment).

lavrenti beria, nkvd

Directivele NKVD pentru ţările din Europa de Est

În iunie 1947, NKVD (precursorul KGB) distribuia, în regim strict secret, setul de directive destinat sovietizării țărilor din sfera de influență a Moscovei. Aceste directive intitulate „Moscova 2-6-1947 (Strict secret) K-AA/CC113, indicativ NK/003/47”, au fost elaborate de Lavrenti Beria, unul dintre cei mai cumpliți (și eficienți) călăi socialiști. Numele său este indisolubil legat de „victoria sovietelor”. Lucrând în sistemul represiv sovietic încă din 1921, a fost numit de Stalin șef al NKVD-ului în 1938, unde a funcționat până în 1953. Este direct responsabil de uciderea a milioane de oameni. Sub directivele lui s-au organizat serviciile represive în toate țările din Estul Europei.

După 1940, într-un singur an, peste 200.000 români basarabeni și bucovineni au fost deportați pe întinsul Rusiei, până la Vladivostok, pierzându-li-se urma. S-a elaborat un „Plan de munca” în ianuarie 1941, care a sistematizat și organizat la modul cel mai monstruos sistemul de deportare. Metoda de elaborare a listelor nominale era diabolică: „Este necesar să deportam fiecare membru al familiei, ca pe un principal deportat, împreună, fără să-i informăm de separarea care urmează. Toată familia în aceeași mașină, până la vagoane. Abia acolo îl separăm pe capul familiei, apoi pe ceilalți, sub pretextul inspecției sanitare”.

La sfârșitul celui de-al doilea razboi mondial, jumătate din Europa era ocupată de trupele sovietice „eliberatoare”. Oficial, Moscova asigura că va respecta suveranitatea și dreptul la autodeterminare al statelor intrate în zona sa de influență. În realitate, soarta acestora era deja pecetluită. În doar câțiva ani, regimurile democratice aveau să fie înlocuite cu sisteme totalitare inspirate și controlate de Kremlin. Rețeta acestei tranziții a fost, peste tot, aceeași.

O mare parte a ei a fost teoretizată de însuși Lavrenti Beria, temutul șef al NKVD. O demonstrează acest set de directive secrete, elaborate de Comisariatul poporului pentru Afaceri Interne la 2 iunie 1947 și purtând indicativul „Moscova 2-6-1947 K-AA/CC113, indicația NK/003/47”. Documentul, descoperit în biroul lui Boleslaw Bierut, președinte al Poloniei între 1945 și 1952, a fost publicat pentru prima dată în ziarul „Novi Dzienic”, în 1981.

katyn

1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactaţi de noi ca informatori. Întâlnirea cu aceşti oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informaţiile sunt preluate de către ambasadă prin organele serviciilor speciale, în speţă cu predarea lor ofiţerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va umări ca între soldaţii noştri şi populaţia civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofiţerii noştri să viziteze autohtoni la locuinţele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldaţi să stabilească relaţii cu femei din rândul băştinaşelor. Nu se admite stabilirea de relaţii între soldaţii noştri şi populaţia civilă, respectiv soldaţii autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetăţenilor care întreţin legături neiniţiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiştii, cu Organizaţia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă şi alte asociaţii. În acest scop trebuie folosite elementele opoziţiei militare.

4. La acţiunile militare vor lua parte acei soldaţi care au stat pe teritoriul ţării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grija ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie facută rapid. De la conducatori de organizaţii locale în sus, în poziţii de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale.

stalin si beria

Stalin şi Beria dând indicaţii. Beria are o secure la brâu.

7. Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi ca deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluţie şi o asemenea şedinţă trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicarilor. Iniţiativele particulare trebuie eliminate cu desăvarşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.

8. Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere.

10. În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără ştirea organelor administrative locale.

11. Se va urmari cu stricteţe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatatea şi sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerţ. Trebuie neapărat menţionat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul că acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pămantului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietate a deţinătorului.

13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărarile şi ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepţie cazurile ce vizează industria minelor).

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influentă asupra activităţii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotararilor şi atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansaţi care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu le analizează depăşind cadrul activităţii lor.

19. În legătura cu activitatea băştinaşilor care sunt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiţii, ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa poziţii de răspundere în locuri unde deja sunt plasaţi oamenii serviciului special.

21. În cazul fiecărei actiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea munitiei va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

22. Trebuie ţinut sub observaţie fiecare institut de cercetare şi laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

stalin si beria scena de familie

Beria si Stalin – scena de lucru in familie

23. Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată şi sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenţie trebuie înregistrată cu consecvenţă la centru. Este permisă doar realizarea acelor investiţii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicaţiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse finite şi, în paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi a extragerii de materii prime, sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenţie a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valuta vest, pe motiv că e prea costisitoare în ţară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea şi descrierea invenţiei nu se publică. Toate datele şi documentele privitoare la valoarea şi descrierea amănunţită a invenţiei vor intra in posesia noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puţin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).

25. În uzine trebuie iniţiate diferite şedinte şi conferinţe profesionale, trebuie notate propunerile, observaţiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discuţiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producţie, respectiv cele care critică trecutul şi problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuţie.

27. Luările de poziţie ale conducerilor băştinaşe pot avea coloratura naţională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea naţională.

28. Trebuie acordată o mare atenţie ca nu cumva în oraşe să existe reţele de apă nelegate la reţeaua principală în cartierele în curs de reconstrucţie sau nou construite. Canalizările vechi neracordate şi fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucţia obiectivelor industriale şi construcţia celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În orasele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuinţe spaţii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi să primeasca doar astfel de materii prime şi utilaje inferioare şi care să împiedice producţia de calitate. Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decât preţul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însa nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricaţie în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieţei interne.

34. Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormântare.

35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lăcomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. În şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie să fie iniţiată organizarea unor acţiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sarbatorească lupta băştinaşilor împotriva cotropitorilor (îndeosebi nemţii, exclusiv ruşii) şi care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă apariţia unor opere despre acei băştinaşi care înainte de revoluţie şi în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi în timpul războiului.

38. Dacă se constituie o organizaţie care ar sprijini alianţa cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activităţii economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naţionalismului şi şovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparţin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea naţiunii şi culturii noastre şi îndoiala faţă de înţelesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicaţi şi băştinaşii, folosindu-ne de ura care există împotriva acelor organizaţii.

39. Se va da o atenţie deosebită construcţiei şi reconstrucţiei drumurilor, podurilor, a căilor şi reţelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, in cazul în care este nevoie pe o intervenţie armată, locul rezistenţei sau al concentrării forţelor reacţionare să fie accesibil din toate părţile.

40. Trebuia ca reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi. Se va încerca prin toate mijioacele racolarea acelor opozanţi care se bucură de stima populaţiei băştinaşe. Dacă nu cedează, trebuie compromişi prin campanie de denigrare. Înainte ca ei sa se întipărească în conştiinţa maselor, trebuie lichidaţi prin aşa numite „întâmplări neprevăzute” sau închişi sub acuzaţia de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ţinute sub acuzaţia de „înaltă trădare”.

beria

Beria la o conferință cu armenii.

41. Trebuie împiedicată cu orice preţ reabilitarea celor condamnaţi în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiţia ca acel caz să fie considerat o greşeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar graţiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecăţii greşite nu vor fi convocaţi.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiţi de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea angajaţilor. În cazuri drastice se recheamă din funcţie, fiind numiţi în poziţii similare sau superioare. La sfârşit, trebuie puşi în funcţii de conducere şi ţinuţi în evidenţă drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunoştinţa publicului procesele acelor persoane cu poziţie de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acţiune ce atrage atenţia maselor populare.

44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii indiferent cât de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi.

45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

(Preluate din „Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste” – Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură”, Ediţia a II-a.)

Sursă: certitudinea.ro.

calin georgescu, omul ontologic

Ovidiu Hurduzeu - Călin Georgescu și omul ontologic

În ultimul timp există pe internet atât de multă informație furnizată de mass media alternativă încât cititorul se găsește în imposibilitatea de a discerne evenimentul greu, încărcat cu consecințe grave, de falsele breaking news-uri, știrile de scandal și analiza unor subiecte marginale. Când sunt atât de multe cioburi în jurul tău, este foarte greu să mai ai în fața ochilor vasul, așa cum a fost înainte să se spargă. Migăloasa operațiune de reconstrucție a întregului ar trebui să revină intelectualilor, ziariștilor, influencerilor, puzderiei de comentatori „cu pretenții” care bat toba mereu că trezesc masele și le feresc de manipulările propagandei oficiale. Din păcate, principalul obiectiv al acestor „iluminați” nu este să-i lumineze la rândul lor pe cei în căutare de adevăr, ci să facă ratinguri, să aibă cât mai mulți prieteni pe rețelele de socializare, să fie șefi în propria lor bulă informațională. Un fenomen este luat în discuție doar dacă se pliază pe orizontul de așteptări al membrilor bulei. Informațiile transmise nu urmăresc decât parțial adevărul. Mult mai important este spectacolul oferit de perspicacitatea analitică a administratorului bisericuței digitale. Prestigiul de analist sau influencer derivă din capacitatea de a-ți pune opiniile în conformitate cu cele ale majorității „urmăritorilor” și „prietenilor”. Nu se caută înnoirea minții, stimularea gândirii critice, ci perpetuarea NORMEI si a CANONULUI.

Nu-i de mirare că influencerii noștri nu au luat în discuție interviul pe care Călin Georgescu l-a acordat lui Mădălin Ionescu. Interviul sparge toate canoanele. Nu-l voi analiza, voi oferi doar contextul necesar unei înțelegeri aprofundate. (Partea 1 a interviului aici, partea 2 aici)

Nu numai în acest interviu, ci prin toată activitatea sa din ultimii ani, Călin Georgescu a spart mai toate canoanele. Primul canon este cel al mediocrității. Într-o lume dominată de marionete politice de cea mai slabă calitate, Georgescu vine cu viziunea, prestația și prestanța unui om de stat.

Un alt mare canon pe care-l încalcă este „corectitudinea politică”. Să luăm, de exemplu, atitudinea sa naționalistă. Dacă te-ai lua după CV-ul său impresionant, după pozițiile prestigioase pe care le-a avut în instituțiile internaționale, ONU și Clubul de la Roma, ai crede că Georgescu este un birocrat globalist. Interviurile și proiectul său de țară, „Apă, Hrană, Energie” ne oferă imaginea, diametral opusă, a naționalistului mistic. Călin Georgescu smulge etichetările mincinoase și demonstrează că naționalismul mistic, ca atitudine spirituală si viziune asupra lumii, departe de a fi un arhaism periculos, este „noul naționalism adaptat provocărilor secolului XXI”. Zidit pe dragoste și nu pe ură, nu este etnicist sau rasist, dar nici nu este diluat în zeama „naționalismului civic” sau al celui pur „economic”. Un naționalism ferm insuflat de CREDINȚA ÎN VIAȚĂ și LIBERTATE a marilor noștri înaintași jertfelnici, de la daci până la martirii creștini din temnițele comuniste. Când vorbim de creștinism ca religie a vieții, trebuie să facem însă o precizare importantă. La Georgescu, nu este vorba de „vitalismul” specific unor ideologii interbelice. Nici nu este vorba de o alunecare new age-istă chiar dacă Călin Georgescu vorbește adesea în interviurile sale de „vibrații” și „energii”, de căutarea sinelui interior. Sigur pe el, Călin Georgescu nu-și alege cuvintele ca să facă spectacol sau să pară „politic corect”. Nu se teme că ar putea fi „interpretat greșit”. Călin Georgescu urmează neabătut o singură cale și un singur obiectiv: „suveranitatea noastră ca indivizi și a întregii țări”. Doar adânc în ei înșiși – consideră Călin Georgescu – va regăsi românul adevărata realitate, „ceea ce-i tot una cu imaginea dumnezeiască” (Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și românism). Aceasta implică mărturisirea Adevărului însoțită de „respingerea fariseismului, a habotniciei și a oricărei utilizări a Bisericii în promovarea unei agende politicianiste”.

În ciuda evidențelor, mulți nu vor fi convinși că Georgescu iese din tipicul politicianului român care bate toba credinței și naționalismului pentru uz intern dar, odată ajuns la Bruxelles sau Washington, se închină la zeii globalismului. Adevărul este că incoerențele politicienior nu se regăsesc la Călin Georgescu, care rămâne mereu consecvent cu el însuși. Discursul său naționalist și activitatea desfășurată timp de decenii în instituțiile considerate astăzi globaliste nu se bat cap la cap. Ca să înțelegem această „anomalie” trebuie să înțelegem diferența profundă dintre globalism și globalizare.

Globalizarea, un rezultat al revoluției informaționale mondiale, are un efect benefic asupra omenirii. Modernizează viața economică și politică prin răspândirea largă a mijloacelor de producție și de comunicare la nivel planetar. Pe plan politic globalizarea contribuie la consolidarea unui model democratic, multipolar de rezolvare a relațiilor dintre state. O definiție mai corectă a globalizării ar fi inter-naționalizarea întrucât unitatea de bază a ordinii mondiale rămâne statul național. În modelul multipolar inter-naționalist, multiplicarea și diversificarea relațiilor dintre națiuni și persoane devin din ce în ce mai importante și necesare fără ca statul național să-și piardă reprezentativitatea. Instituțiile create la Bretton Woods, după cel de-al doilea război mondial, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială aveau la bază modelul federal al internaționalizării (descrise mai sus), nicidecum modelul unei lumi globale integrate. Marea problemă a celor două instituții și a altor organizații internaționale, ONU de pildă, nu este carta lor originară, ci tendința ulterioară de a-și abandona principiile fondatoare și de a înlocui internaționalismul cu globalismul.

„Mi-am dat demisia din Clubul de la Roma exact de ziua mea, 26 martie. În primul rând a fost un act de curățenie din viața mea, apoi nu doresc să mă ‘iudesc’ și în al treilea rând mi-a fost întodeauna scârbă de corectitudinea politică.”

Călin Georgescu.

De la bun început (vezi cazul Uniunii Europene) a existat pericolul ca procesele de globalizare/internaționalizare să fie monopolizate, deturnate sau de-a dreptul cumpărate de forțele globalismului: elitele transnaționale, „acei care controlează mișcările mondiale de capital și informații, guvernează fundațiile filantropice și instituțiile de învățământ superior, au controlul asupra producției culturale și astfel stabilesc termenii dezbaterilor publice” (Christopher Lasch, The Revolt of the Elites). Departe de a fi animați de rivalități devastatoare, globaliștii sunt legați de-o încrengătură de interese comune care sfidează tradiționalele dihotomii Stânga/Dreapta, Comunism/Capitalism, Liberalism/Conservatorism. Adepți ai planning-ului, forțează unificarea omenirii sub umbrela unei autorități mondiale. Decizii care privesc soarta întregii planete, le iau de multe ori în cel mai mare secret în urma unor contacte personale (de pildă, discuțiile de la întâlnirile anuale ale influentului grup Bilderberg se desfășoară în spatele ușilor închise). Sfidând legislația democratică și eludând structurile de control ale statului suveran, elitele globaliste acționează prin subversiune și infiltare. Este un comportament ce nu are nimic de-a face cu democrația dar seamănă foarte mult cu stilul serviciilor secrete și al cartelurilor de crimă organizată. Nu-i de mirare că Familia globaliștilor este cunoscută sub tot felul de denumiri ezoterice, Oculta, Cabala, Statul Profund.

Călin Georgescu este un anti-globalist convins care înțelege însă că România nu se poate opune fățiș unor puteri formidabile susținute de angrenajul mondializat al băncilor centrale, piețelor de capital și al corporatismului tehnocratic. Dar mai înțelege că nici Oculta nu poate subjuga România într-o lume multipolară în care unitatea de bază a ordinii mondiale rămâne statul național. În actuala ordine internațională, instituțiile globale nu pot (încă) și nu au dreptul să impună statelor naționale o autoritate centrală. Si nici viziunea lor distopică asupra legii internaționale. ONU are obligația să servească statele-națiuni și nu vice-versa! Bill Gates nu se reprezintă decât pe sine însuși, nu poate discuta în numele popoarelor lumii. Plutocrația globală nu are mandat să vorbească în numele omenirii, lucru pe care-l știe foarte bine. Iată de ce se teme de Marea trezire a „sclavilor fericiți”.

Soluția pentru România este NEGOCIEREA de pe o poziție de demnitate și cu urmărirea constantă a interesului național. Dar nu putem negocia nimic, susține Călin Georgescu, atât timp cât „statul român este condus prin șantaj intern și extern”. Cu alte cuvinte, este condus de politicieni corupți și trădători care nu reprezintă pe nimeni.

Călin Georgescu face mereu apel la pacea socială și unitatea națională. Nici un guvern național nu poate să negocieze cu succes dacă nu are spatele asigurat de poporul unit. „We, the People” oferă reprezentativitate statului. De 30 de ani statul român se află într-o criză de reprezentativitate: poporul nu se recunoaște în oligarhia economico-ideologică. Românii nu vor să se unească sub faldurile unui steag fals.

Din păcate, bunele intenții și avântul patriotic nu sunt suficiente pentru asigurarea unității naționale. Dezbinarea noastră are cauze profunde și este favorizată de ordinea economică neoliberală, impusă de UE. În România, neoliberalismul a generat corupție și sărăcie, a distrus coeziunea socială, a intensificat predispozițiile egoiste și speculative ale agenților economici privați și i-a dat statului puteri cvasi dictatoriale asupra cetățenilor. Doar un model economic si spiritual de solidaritate socială si un guvern hotărât să-l pună în practică ar remedia situația.

Soluția lui Călin Georgescu este pe cât de radicală, pe atât de realistă: o economie smerită, bazată pe „vecinătate”, capabilă să asigure prosperitatea țării și să elimine cancerul oligarhiei. O economie care să asigure nevoile reale ale cetățeanului de rând, bazată pe sustenabilitate și răspândirea cât mai largă a micii proprietăți productive.

Să nu uităm că oligarhia, care ne dezbină, are și o componentă spiritual-ideologică. Ea impune gândirea unică prin distrugerea reprezentativității limbajului. Nu ne mai înțelegem între noi întrucât cuvintele noastre nu mai exprimă direct Adevărul. Ce înseamnă „corectitudinea politică” altceva decât un limbaj golit de conținuturi esențiale, prostituat, un limbaj al fricii, prejudecăților și iluziilor ideologice? În viața de zi cu zi, mica proprietate, fiind smerită, resuveranizează nu numai individul, ci și limbajul. Limbajul, ca și omul, revine mai aproape de veritabila sursă a vieții: Hristos, Cel care a luat chip de om pentru a face din acest chip un împărat. „Un împărat care biruie prin blândețe, prin jertfă, prin iubire” (Dumitru Stăniloae). Când nu vom mai grăi în limba sclavilor, ci în limba păcii și a iubirii, abia atunci vom reface unitatea dăinuitoare a neamului.

Călin Georgescu înțelege că omenirea nu se poate salva dacă nu readuce dimensiunea ontologică în discursul politic și economic contemporan. Trăinicia suveranității unei persoane și a unui neam este dată de ancora sa transcendentă. Omul este o ființă unitară, „nu poți lucra pentru neam cu trupul iar cu sufletul să zbori pe alte meleaguri”. Astăzi, în politică, legătura cu Dumnezeu se reduce la câteva principii „conservatoare” privitoare la familie și moralitate. Iar modelul economic actual este pur și simplu gangsteresc. Prin naționalismul mistic, Călin Georgescu dorește să reintroducă în sfera socio-economică OMUL ONTOLOGIC. Este marea restaurare pe care Georgescu, odată ajuns prim-ministru, ar înfăptui-o în România, iar prin „contaminare” în întreaga lume. În istoria recentă a Occidentului un singur politician, Vaclav Havel, și-a dorit ca sursa politicului (democrației) să fie relația omului cu ceea ce-l transcende.

Dictatura tehno-sanitară a demonstrat că democrația, nu numai că nu are o ancoră divină, dar s-a sabordat la primul steag fals.

De ce avem nevoie ACUM, mai mult ca oricând, de omul ontologic? Vremurile au luat-o razna. Psihopați, cu o putere financiară imensă, care se cred stăpânii lumii, vor distrugerea omului, ființa creată după chipul și înfățișarea lui Dumnezeu. Cei care au încercat să li se opună în numele democrației au fost reduși la tăcere. Omenirea a îngenucheat în fața Satanei.

Nu mai avem timp, ne avertizează Călin Georgescu. Dacă vrem să salvăm România, să grăbim venirea omului ontologic! În politică, în economie, în toate domeniile. Să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu și să începem ACUM lupta împotriva domniilor, stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Cu Duhul lui Hristos în noi, biruim.

A consemnat pentru dumneavoastră dr. Ovidiu Hurduzeu via hurduzeu.ro.

ion coja, contrarevolutionari, roman, romanii, romani, trianon

Ion Coja - I-am scris doamnei Maia Morgenstern

Stimată doamnă Maia Morgenstern,

Regret că ați fost ținta unui atac mediatic atât de nedemn și vă asigur de susținerea mea și a majorității românilor, care nu se recunosc în acest stil și mod de a tranșa o dispută cât de cât reală, îndreptățită. Căci, privind lucrurile în toată complexitatea lor, trebuie să recunoaștem că avem de-a face, în ultimă analiză, cu ecoul distorsionat și aberant al unei dispute latente, care mocnește în societatea românească: disputa între (1) cei care cred în teza holocaustului din România, a genocidului care, se zice, ar fi produs sute de mii de victime printre evreii din România, și (2) cei care nu cred în teza holocaustului din România, din Transnistria.

Să fim drepți și realiști și să recunoaștem că există această dispută. Eu însumi, oarecum împotriva voinței mele, dar sub presiunea evenimentelor, am participat activ la această dispută scriind zeci de texte pe site-ul meu – vezi www.ioncoja.ro – pe lângă câteva cărți în care am abordat acest subiect. Așa cum există un contencios româno-maghiar sau româno-rus, există și un contencios româno-evreiesc, nu e nimic mai firesc ca de-a lungul anilor de conviețuire între români și evrei să se fi adunat și un asemenea contencios, adică un număr oarecare de subiecte și evenimente pe care românii și evreii le evocă în termeni diferiți. Între acest subiecte, piesa de rezistență este acuzația de genocid anti-semit proferată la adresa românilor, a guvernării Ion Antonescu, în termeni mai exacți.

Din cele de mai sus s-ar putea înțelege că evreii susțin una, iar românii cu totul alta! Lucrurile nu stau chiar așa! Din fericire! În realitate teza holocaustului este susținută numai de unii evrei, iar alți evrei o contestă! La fel, unii români acceptă acuzația de genocid, alții nu! Printre aceștia din urmă se află și subsemnatul! Iar subsemnatul pretinde că este bine informat asupra chestiunii și profit de ocazie să mă adresez direct domniei voastre, o persoană de a cărei bună credință nu mă îndoiesc și contez pe ea. Vă rog să judecați singură fapte ușor de verificat.

Nu știu în ce categorie de evrei vă poziționați, dar iau în calcul varianta cea mai nefericită, anume că sunteți de acord cu acuzația de genocid la adresa românilor, firește a unor români, cei care la ordinul mareșalului Ion Antonescu ar fi ucis sute de mii de evrei.

Mă grăbesc să vă dau prima informație: nu a existat niciun ordin sau directivă care să impună o politică criminală de genocid, având ca scop exterminarea evreilor din România, a evreilor strămutați temporar în Transnistria. A doua informație deosebit de importantă: nu există nici o dovadă privind existența fizică a victimelor, adică nu s-a probat existența unor cadavre care ar fi rezultat în urma crimelor regimului antonescian. De la cei peste 200.000 de evrei uciși/morți în Transnistria nu ne-a rămas nicio groapă comună, așa cum au fost descoperite gropi comune ale românilor uciși în Basarabia de bande de comuniști, majoritatea evrei basarabeni comuniști!

Statistic vorbind, dacă luăm cazul evreilor din București deportați în Transnistria, aflăm că dintr-un total de circa 300 de evrei deportați pentru activități comuniste anti-românești, s-au întors 290 de evrei teferi, doi-trei au murit, iar câțiva au evadat la ruși! Adică mortalitatea în trei ani de zile a fost de 1%, din cauză de boală sau de bătrânețe, nicicum executați de jandarmii români. Statistica aceasta o puteți găsi la Sonia Palty, în cartea de amintiri din Transnistria intitulată Evrei, vă ordon treceți Nistrul!

Dar cel mai important martor ocular al „genocidului” din Transnistria a fost chiar cel mai important evreu din România: Wilhelm Filderman, liderul necontestat al evreilor din acei ani. Acesta, după ce l-a bombardat pe amicul său Ion Antonescu cu scrisori și note de protest, prin care reclama condițiile sub-umane în care trăiau și mureau pe capete evreii deportați în Transnistria, a fost deportat și el în Transnistria, să vadă la fața locului cum trăiesc co-religionarii săi. I s-a pus la dispoziție un automobil cu șofer să poată vizita toate localitățile unde erau cazați deportații evrei. A stat patru luni în Transnistria și s-a documentat, după care până la sfârșitul vieții, în 1959, nu a mai spus nimic despre suferințele evreilor deportați în Transnistria. Ba de pe urma sa au rămas texte explicite din care rezultă clar că regimul antonescian i-a protejat pe evrei! Vă citez în acest sens textul elocvent care circulă pe internet, intitulat Testamentul lui Filderman, din care vă dau un singur citat:

În perioada dominației hitleriste în Europa, am fost în legătură susținută cu Mareșalul Antonescu. Acesta a făcut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expuși la persecuția germanilor naziști.

Am fost martor al unor mișcătoare scene de solidaritate între români și evrei în momente de grea încercare din timpul imperiului nazist în Europa.

Mareșalul Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea măsuri dure împotriva evreilor. Aș aminti doar următoarele două exemple: – Grație intervenției energice a Mareșalului a fost oprită deportarea a mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina. El a dat pașapoarte în alb pentru a salva de teroarea nazistă evreii din Ungaria, a căror viață era în pericol.

– Grație politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub regim de administrare tranzitorie cărora, lăsând impresia că sunt date altora, le era asigurată conservarea în scopul restituirii la momentul oportun.

Asemenea opinii găsim și la alți evrei, alde Alexandru Șafran, Moshe Carmilly Weinberger, Nicolae Steinhardt, ca să-i amintesc pe cei mai cunoscuți. Această listă a fost completată de curând de evreul Harry Nadler, din Israel, plecat din România la 20 de ani, ai cărui bunici au trăit deportarea în Transnistria și de la care păstrează amintirea concluziei acestora: în Transnistria nu a fost holocaust. Precizez că domnul Nadler a fost magistrat militar și a avut importante însărcinări din partea guvernului israelit! Și-a afirmat această poziție într-o scrisoare publică pe site-ul meu.

Vă prezint mai departe câteva mostre privind calitatea intelectuală celor care susțin producerea unui holocaust în România. Mai întâi un citat din Cartea Neagră scrisă de evreul Matatias Carp în 1946: „«Fascismul românesc a avut metodele sale originale de exterminare a evreilor.(…) Evreii erau bătuţi până la istovire şi expiere, sufocaţi în vagoane cu răsuflătorile astupate, vânduţi din mijlocul convoaielor pentru a fi omorîţi şi a li se comercializa îmbrăcămintea, pentru a fi tăiaţi bucăţi pentru ca cu sângele lor să se ungă osiile căruţelor ş.a.m.d.»

Din aceeași sursă aflăm că în Transnistria evreii internaţi la Moghilev, «neavând posibilitatea aprovizionării cu alimente, se hrăneau cu excremente omeneşti, iar mai târziu cu cadavre omeneşti.» Da, aţi citit bine: evrei care «se hrăneau cu excremente omenești şi cadavre omeneşti…»

Declaraţia este semnată de un «dl. M.Katz, fost preşedinte al Comitetului Evreiesc din Moghilău».

În zilele noastre, Liviu Biriș, lider al comunității evreiești din România, a scos o cărțulie intitulată Holocaustul sub Antonescu. Vă citez și din acest text dedicat crimelor românești împotriva evreilor:

Au început să depisteze copiii nou născuți. Ne puneau în cerc (în toți anii deportării mele a început să-mi fie cunoscută semnificația punerii noastre în cerc), iar ei în mijloc jucau fotbal cu micuța victimă. Porțiuni din ce a fost obiectul lor de distracție erau împrăștiate pe ei, pe noi, nu-i deranjau stropii de sânge de pe față, de pe mâinile, de pe uniforma lor.” (p.19-20)

Stimată doamnă Maia Morgenstern, ați intrat într-un joc din care nu vă puteți retrage decât într-un singur fel: să vă pronunțați cu seriozitate și responsabilitate asupra contenciosului româno-evreiesc. Ați făcut-o deja, în pripă și fără să calculați bine urmările, acuzându-i pe români de anti-semitism. Aveți datoria să vă puneți la punct cu bibliografia acestui subiect pe care l-ați lansat – antisemitismul la români, și să puneți un verdict final și definitiv în ceea ce vă privește. Repet: după ce vă veți documenta serios.

Eu vă stau la dispoziție cu texte de pe site-ul meu, www.ioncoja.ro din care vă voi trimite periodic câte unul pentru documentare. Aștept cu interes întrebările și obiecțiile dumneavoastră. Până acum nu am avut parte de nicio lectură critică din partea unui holocaustolog, evreu sau român. Nu mă îndoiesc că cunoașteți asemenea specialiști. Cereți-le părerea asupra textelor pe care le veți primi de la mine, iar eu voi fi bucuros să răspund obiecțiilor formulate de un asemenea specialist.

Cu urări de bine și cu regretul de a ne cunoaște în asemenea împrejurări,

Al dumneavoastră

ION COJA, profesor, scriitor, fost senator

P.S.: V-aș ruga să confirmați primirea acestul mesaj expediat pe adresa TES.

nostalgia dictaturii, tvr

Nostalgia dictaturii - Un nou film disponibil exclusiv online pe canalul YouTube al Arhivei TVR

Aşa cum s-a anunţat la începutul acestui an, finalul fiecărei luni aduce exclusiv în online, pe parcursul a 24 de ore, posibilitatea de a viziona gratuit câte un documentar – producţie valoroasă dar mai puţin cunoscută din Arhiva TVR.

Astfel că, la finalul acestei săptămâni, în intervalul 25 aprilie ora 10.00 – 26 aprilie ora 10.00, este programat documentarul  „Nostalgia dictaturii” – un film de Marius Th. Barna, după un text de Bogdan Ficeag, în lectura lui Victor Rebengiuc. În filmul lansat în 2020 îi veţi vedea pe Ada Milea, Dorel Vişan, Cristian Pârvulescu, Mihaela Miroiu, Vasile Ernu, Attila Gasparik, Aurelia Lăpuşan, Marius Oprea, Cristian Pepino şi alţii.

Filmul documentar de lung metraj „Nostalgia dictaturii” prezintă amintirile (bune sau rele) despre regimul comunist și Nicolae Ceaușescu – în contextul în care pe 9 mai 2021, se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist Român (Partidul Muncitoresc Român și apoi Partidul Socialist Român din anii ’50 – n. red.).

Documentarul  prezintă opiniile cetățenilor obișnuiți care au trăit în acea perioadă, precum şi explicațiile cercetătorilor din diverse domenii (sociologi, psihologi, politologi, etologi etc.) despre ce a însemnat comunismul.

Documentarul are un prolog, trei capitole şi un epilog:

Capitolul 1 – „Era mai bine înainte” – sunt prezentate argumentele nostalgicilor postate pe site-ul oficial şi pe contul de Facebook al lui Nicolae Ceauşescu (deşi dispărut fizic, acesta supravieţuieşte în spaţiul virtual);

Capitolul 2 – „Nu era mai bine înainte” – este dedicat adversarilor totalitarismului, argumentelor acestora privind nocivitatea sistemului comunist;

Capitolul 3 – „Acum este mai bine?” – prezintă principalele motive de nemulţumire ale unor importante segmente de cetăţeni faţă de situaţia generală din perioada postcomunistă actuală.

Epilogul „Nefericiţi între lumi” este dedicat concluziilor – nostalgicii comunismului par a se afla undeva într-un „no man’s land” dintre două lumi reale, cea totalitară şi cea democratică, şi una imaginară, lumea utopică inoculată de-a lungul deceniilor de propagandă comunistă.

nostalgia dictaturii, tvr

rrc podcast 7, poezia, lirica sufletului

RRC Podcast - Episodul 7 - Poezia, Lirica Sufletului (cu MinaMARAH AFIRAS)

Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, dragi români de pretutindeni! Vă salută cu respect gazda dumneavoastră de astăzi, Tudor Urse!

Iată-ne la episodul 7 al podcast-ului nostru, la Revista România Culturală, în care vorbim despre poezie, lirica sufletului, așa cum ne spune prietena noastră dragă, Luminița, pe pseudonimul său literar MinaMARAH AFIRAS, care debutează cu un volum de poezie spirituală, „Smochinul Roditor”.

Vorbim despre lumină, mai ales că se apropie sărbătorile de Paști la noi, la ortodocși. Vorbim despre poezie ca și lirică a sufletului, ca și artă a trezirii conștiinței din om, ca și vocație, pe care o explicăm pe îndelete.

Explicăm, de asemenea, cele două drumuri pe care omul a luat-o încă de la începuturile sale în creație, drumul orizontal, material, și drumul vertical, spiritual, și cum putem să le echilibrăm. Facem un pic de filozofie, dar și psihologie.

O întrebăm pe Mina ce este arta pentru ea și de când scrie poezie. De ce Smochinul Roditor și care este semnificația profundă a acestui titlu? Vorbim și despre cunoașterea profundă a noastră ca popor român și cum ne-am pierdut prin societatea decadentă din ziua de azi. Oare există o cale de ieșire și dacă da, care este aceasta? Ce înseamnă să uităm de noi înșine și să uităm de Ființa Dumnezeu și de destinul pe care l-am putea avea, dacă am fi pe drumul cel drept? Ce este credința și cum ne poate duce arta la credință?

MinaMARAH AFIRAS ne recită, de asemenea, câteva dintre poeziile din volumul său.

Aflăm despre câteva din proiectele sale de viitor. Vor urma noi volume de poezie, poate chiar și proză. Rămâneți aproape ca să aflați mai multe.

Acestea fiind spuse, vă urăm vizionare plăcută! Să ne revedem cu bine și la episodul următor.

Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut acest episod, ca să fiți notificați despre episoadele următoare.

grigore hagiu

Grigore Hagiu, poetul îndrăgostit de culori și de cuvântul vulnerabil

Născut în nordul judeţului Galaţi, în ţinutul plin de generozitate al Târgului Bujor, în familia primarului Ionel Hagiu, poetul Grigore Hagiu a părăsit ţinuturile natale după terminarea liceului, dar nu a uitat niciodată acel „peisaj de şes deluros dar ferm în linii, cu suavităţi vegetale, deprinse să se dezvăluie pe de-a-ntregul numai sufletului plămădit şi una cu el…”.

De fapt, întreaga viaţă şi creaţie a poetului a stat sub amprenta târgului „cu nume de floare sălbatecă”, despre „bujorii care umpleau câmpurile cu mireasma lor dulce-amară”, „boierul Grig” vorbind adesea în creaţia sa.

A început să compună primele versuri, după propriile mărturisiri, în camera sa din Strada „Pictor Stahi” din Bucureşti, luând contact cu lumea efervescentă şi ademenitoare a cenaclurilor literare ale vremii. Cu Cenaclul Tineretului a colindat prin Bacău, Tulcea, Ploieşti, alături de nume mari ale culturii române, precum Draga Olteanu Matei, Margareta Pogonat, Silvia Popovici, Dinu Săraru, iar ca membru al Cenaclului „Nicolae Labiş” a legat o relaţie de prietenie cu Nichita Stănescu, „fratele lui de inimă şi poezie”, care îl aprecia ca pe un „bărbat de o eleganţă interioară maximă”, a cărui simplă aparenţă printre reprezentanţii curentului liric „a dat şi dă vârf poeziei”.

Spirit boem, Grigore Hagiu a fost mai bine de trei decenii o figură pitorească şi importantă în viaţa artistică a Bucureştiului, dovedindu-se a fi una dintre cele mai autentice voci lirice ale generaţiei sale, un spirit viu care considera că „a şti ce nu poţi şi a nu încerca să faci ce nu-ţi stă în puteri e foarte important”, fără cunoaşterea de sine nefiind posibilă punerea în valoare a propriei personalităţi.

Începând cu anul 1991, în luna septembrie, cu prilejul aniversării „poetului stărilor diafane”, se organizează la Galaţi, dar şi la Târgu Bujor, Festivalul şi Concursul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, manifestări omagiale la care se adună poeți din întreaga țară și care, alături de versurile subtile ale poetului ce trec proba timpului, dovedesc eternitatea creaţiei în faţa efemerului existenţei.

În colecțiile Bibliotecii Orășenești din Târgu Bujor, bibliotecă ce poartă numele lui Grigore Hagiu, se găsesc fotografii inedite și publicații ale timpului, donate de sora poetului, renumita artistă plastică Eugenia (Gina) Hagiu-Popa. După moartea poetului, aceasta s-a dedicat ilustrării și editării operei rămase în manuscris dar și amenajării în spațiul complexului cultural din Târgu Bujor a unui spațiu muzeal care recrează pentru vizitatori atmosfera camerei de lucru a poetului „îndrăgostit de culori și de cuvântul vulnerabil”, după cum îl definea din punct de vedere poetic prietenul Fănuș Neagu. Și continua acesta: „ca om, Grigore Hagiu nu trăiește decât două anotimpuri: toamna și iarna. Primăvara se pierde cu pictorii și cu zugravii de biserici… Vara, habar n-am pe unde se duce… Toamna, când merele se logodesc cu lumina melancolică a dealurilor dinspre Muscel, apare pe bulevardele Bucureștilor… Și înaintează spre iarnă, necunoscând o clipă ‘greul șederii pe loc’. Legea lui de căpătâi e dansul mișcării, prietenia și-o falnică nepăsare față de timp, de durere și de ce-o fi să se întâmple mâine. Ochii lui, mereu aprinși de bucurie, par să citească pe cer numai versuri scrise de el…”.

Sursă: Infoghid Grigore Hagiu.

operatiunea crimeea

La data de 18 aprilie 1944 a început operațiunea de evacuare pe mare a trupelor române și germane din Crimeea, eveniment cunoscut în istorie sub denumirea de „Operațiunea 60.000”.

A fost, așa cum se precizează şi într-un comunicat de presă al Forțelor Navale Române, episodul cel mai important al celui de-al Doilea Război Mondial în Marea Neagră, dată fiind amploarea acțiunilor şi cantitatea de forțe şi mijloace participante. Această acțiune a fost numită „Operațiunea 60.000” ca urmare a faptului că numărul soldaților români aflați în peninsula Crimeea în aprilie 1944, era de aproximativ 60.000, soldați ce erau încadrați în Armata a XVII-a germană și trebuiau evacuați pentru a se evita un dezastru asemănător celui de la Stalingrad.

Operațiunea de evacuare pe mare a revenit comandamentului român, respectiv Forțelor Navale Maritime comandate de contraamiralul Horia Măcellariu, fiind executată în prima fază cu ajutorul distrugătorului „Mărășești” și a navelor de transport „Alba Iulia” și „Danubius”, ce aveau misiunea de a prelua un convoi de soldați români aflați la Sevastopol și de a-i transporta pe mare până la Constanța. Însă în noaptea de 17/18 aprilie în timpul evacuării a avut loc o tragedie, deoarece după plecarea navelor din Sevastopol, sovieticii au lansat un atac cu torpile, atac ce avea să se soldeze cu avarierea gravă a navei „Alba Iulia” şi moartea a aproximativ 500 soldați români.

De la Constanța au fost trimise distrugătoarele „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” şi șapte hidroavioane de transport, iar un alt convoi de nave, care se deplasa spre Sevastopol a fost trimis să preia supraviețuitorii. O parte dintre naufragiați au fost însă uciși de bombele lansate din mai multe avioane sovietice ce au atacat furibund nava „Alba Iulia”, care în cele din urmă a fost remorcată de două remorchere și adusă la Constanța.

Potrivit statisticilor, în prima etapă au plecat din Crimeea către Constanța 73.058 de oameni, dintre care aproximativ 21.000 de români, iar dintre aceștia peste 2.000 erau răniți. În cea de-a doua etapă, din Crimeea au fost evacuați pe mare 120.853 de oameni, aproximativ 38.000 fiind români, dintre aceștia în jur de 4.200 fiind răniți. Pe durata întregii operațiuni au fost organizate 90 de grupuri şi convoaie escortate, care au adus în țară 193.911 persoane şi aproape 63.000 de tone de armament, muniție și alte materiale de război.

În această operațiune pierderile românești în nave au reprezentat 26% din flota disponibilă la acea dată în Marea Neagră. Și totuși, operațiunea a fost considerată un succes, ținând cont de condițiile în care s-a desfășurat, pe o mare foarte agitată și sub atacurile permanente ale aviației și marinei sovietice, precum și a distanței destul de mari dintre Constanța și Sevastopol, care era de 850 de mile marine, ceea ce a făcut ca traversarea să dureze în medie 24 de ore pentru fiecare navă în parte.

Sursă: Lecția de Istorie.