limba romana, limba maghiara, transilvania, romania

Franz Joseph Sulzer, în spune 1781:

„În Dacia (limba valahă), deşi a fost în contact cu atîtea limbi străine, n-a împrumutat nimic de la ele, astfel că, de pildă, NU EXISTĂ UN SINGUR CUVÎNT UNGURESC COMUN ÎNTREGII LIMBI VALAHE.” (Geschichte des Transalpinischen Daciens, vol.I, p. 41, subl. ns.).

Pentru prezenţa a foarte numeroase cuvinte româneşti în lexicul maghiar, să urmărim prezentarea admirabilului studiu al eruditului profesor de la Universitatea din Budapesta, Ferenc Bakos.

Chiar dacă ar putea părea un paradox, Ferenc Bakos poate fi socotit unul din cei mai importanţi lingvişti ai limbii române, căci a făcut pentru una din grupele de cuvinte ale limbii române – cele considerate, fără nici o dovadă, ca provenind din maghiară – mai mult decît au făcut toţi lingviştii români luaţi la un loc: prin studii şi cercetări erudite, a restituit adevărul pentru cîteva sute de cuvinte româneşti.

În dicţionarele româneşti, câteva sute de cuvinte sânt socotite de origine ungurească, ceea ce este fals. Această eroare de proporţii – nu numai privitor la limba maghiară – pleacă de la Alexandru Cihac (1825 – 1887), un ignorant în materie de lingvistică, ce, fără nici o metodă, a luat dicţionarele limbilor vorbite împrejurul României şi, unde a găsit un cuvînt similar cu cel românesc respectiv, fără să ţină seama de diferenţa de sens, de structură, numai pe baza similitudinii de formă, auditive, a declarat că vorba românească provine din limba respectivă.

Pe scurt, „metoda” lui Cihac era: şi în ungară, deci din ungară; şi în bulgară, deci din bulgară etc., înstrăinînd, fără noimă şi fără vreo probă, originea a mii de cuvinte româneşti şi numai româneşti.

În prefaţă, Cihac îl citează pe lingvistul vienez B. Kopitar care, în lucrarea sa Albanische, Walachische und Bulgarische Sprache, spune că valaha sau, mai degrabă, daco-româna e cel mai vechi şi mai particular din idiomurile neolatine, după care Cihac conchide că această aserţiune este destul de justă. Daco-româna, deşi mai puţin bogată (dimpotrivă, este, de departe, cea mai bogată limbă europeană) decît cele mai tinere limbi din occident (subl. ns.), în care elementul roman a avut mai mult timp să prindă rădăcini, posedă mai multe cuvinte clasice din epoca lui August decît acestea din urmă, şi un mare număr de vorbe au păstrat accepţiunea lor latină, care s-au schimbat complet în aceste idiomuri (p. VII).

Constatări similare, ca fond, găsim şi la Giorgio Tomasi, I. Hildebrandt, Claes Rĺlamb, J. Tröster, J. Filstisch, Contele d’Hauterive, W. Hoffmann şi Felix Colson, ca şila Petru Maior şi Timotei Cipariu etc.

Masivul studiu al profesorului Bakos (560 pagini) conţine, în primul rând, aspecte lămuritoare privind limba română şi modalităţile de receptare ale cuvintelor de origine română: „fonetică, morfologie, productivitatea elementelor de origine română, aspecte de formare a cuvintelor, cuvîntul român de provenienţă şi forma fonetică modificată sub influenţa unui element maghiar, mixaj între elemente române şi maghiare, forma maghiară ca rezultat al contaminării a două cuvinte provenite din română, situaţii când forma fonetică a cuvîntului din română nu se modifică, dar se schimbă înţelesul sub senzaţia auditivă a unui element maghiar, semiotică, sinonime, cauzele împrumutării de cuvinte, observaţii asupra geografiei cuvintelor, cuvinte răspîndite în afara Ardealului, căile de răspîndire, problemele răspîndirii etimologiei valahe, fenomene legate de bilingvism, de la cuvîntul străin la cuvîntul încetăţenit, cronologia elementelor româneşti din bagajul de cuvinte maghiare, răspîndirea geografică şi în diverse straturi de stil, cronologia elementelor româneşti şi vitalitatea lor (pe secole), elemente de origine română ale limbii populare române din Ardeal şi care apar pe întreg teritoriul Ardealului, elemente româneşti care au ajuns în straturi de stil mai înalte etc.”

Într-o secţiune aparte (p. 394-400), se menţionează cuvintele româneşti folosite în operele lor de mari scriitori maghiari (de ex. Jókai Mór ş.a.), de importante personalităţi politice şi culturale maghiare (de ex. Miklós Bethlen ş.a.) etc.

După cum se vede, din enumerarea parţială de mai sus, este abordată o mare varietate de aspecte, netratate în nici o lucrare românească privitor la contenciosul lexical româno-maghiar. Regretăm că spaţiul nu ne îngăduie să intrăm în amănunte.

În partea expozitivă, prof. Bakos urmăreşte cuvintele româneşti intrate în maghiară, după prima menţiune scrisă, însă menţionând şi alte atestări, pe secole, dar numai începând din secolul XIV.

Dacă se ia în seamă că, acum 119 ani, Antal Edelspacher găsise numai 124 cuvinte româneşti în maghiară, suma de 2.333 stabilită de eminentul profesor al Universităţii din Budapesta pare mare.

Dar ştiinţa nu se poate opri. Cercetătorii caută mereu. Cine poate spune, pe baza altor cercetări, ce noi descoperiri se vor mai face?

Din lista de mai sus, se constată cît suntem de departe, cu cercetarea prof. Bakos, de susţinerile anterioare: românii erau oieri şi influenţa lor s-ar găsi în maghiară numai în ce priveşte oieritul (sic!).

Între cele 23 domenii de activităţi umane de mai sus, pe locul doi, cu 203 cuvinte, figurează activităţi intelectuale şi viaţă afectivă, ceea ce înseamnă o influenţă considerabilă a limbii române în zona spiritualităţii.

Această constatare arată o altă realitate a raporturilor între culturile exprimate în cele două graiuri (român şi maghiar), între populaţiile care le vorbesc, decît au afirmat mereu istoricii maghiari.

Noi credem că istoria cuvintelor de origine română, intrate în maghiară, trebuia începută cu sec. X, nu cu sec. XIV, deoarece se cunosc suficiente documente astăzi, care dovedesc că românii au existat în Panonia din cele mai vechi timpuri. Aceştia erau sedentari, se îndeletniceau cu agricultura şi creşterea animalelor şi aveau organizare socială proprie, cnezi, vlădici etc. (A se vedea Paul Schveiger în „Hungarian Studies” 2/2, 1986).

Un alt fapt imputabil acestei lucrări este acela că nu a luat în considerare decît atestările scrise. Or, prin jocul întâmplării, un cuvînt poate fi atestat în scris de 5, 10 sau 100 ori într-un secol, iar altele nu ajung să fie cuprinse în texte scrise nici o dată în cinci secole.

La venirea ungurilor şi, mai ales, după zdrobirea lor la 955 la Lechfeld de către Otto cel Mare, când s-au întors în Panonia numai puţine resturi de războinici (cei care au scăpat cu fuga), Panoniile erau locuite de Daci.

Prin maghiarizarea acestei populaţii de-a lungul timpului au intrat în limba maghiară cele 2.300 cuvinte româneşti pe care le găseşte F. Bakos, dar şi numeroase altele. Că Dacii erau locuitorii Panoniilor nu poate exista nici cel mai neînsemnat dubiu.

Pe pietrele comemorative pe care a ordonat să fie instalate în diverse locuri din Imperiul Roman, împăratul Octavian Augustul a scris:

„Neamurile panonilor, pe care niciodată înainte de domnia mea nu le înfruntase vreo oştire romană – fiind definitiv învinse de Tiberiu Nero, care pe atunci îmi era fiu adoptiv şi locţiitor – le-am supus stăpânirii poporului roman şi am împins hotarele Iliricului până la malul fluviului Dunărea. Oştirea dacilor, care trecuse dincoace de acest (fluviu) a fost învinsă şi alungată, sub comanda mea supremă, iar apoi armata mea a trecut dincolo de Dunăre şi a silit neamurile dacilor să suporte stăpânirea poporului roman”, Res Gestes Divi Augusti. V. 30, 44-49).

masivul gosa, culmea gosa, dealul ivoiu, muntii buzaului, arhivele transcendente, constantin giurginca

Despre vârful retezat al Ivoiului, ca și despre cele două arii aninate în clinurile muntelui am discutat la minimasivul Ivoiu. Culmea Goșii are și ea splendorile ei, care par a fi fost create în epoci preistorice. Atrage atenția salba de trei lacuri ale Goșei. Au fost făcute artificial în locurile unde argila are preponderență. Primul are sursă de apă proprie, din vinele de apă de acolo, celelalte două au primit prin subteran apă de la o mare distanță. Care să fi fost motivul? Tradiția locală ne spune că unul din căpitanii regelui Athanaric a dăruit toată salba de frumuseți a Goșei, frumoasei Gota, vreo vrăjitoare locală cu sânge învolburat. Așa, acel căpitan got a dăruit frumoasei lui Gota: lacurile artificiale, locul La Comoară, artefactele de pe Ivoiu, cu locurile în Muchie la Arie, cu Vârful Goșei, cu Malul Goșei și Gura Șanțului, cu Boșoveiul și Bâtca Neagră. Toate vestigiile și artefactele de pe Culmea Goșei nu pot fi amenajări și construcții făcute de goți, o populație migratoare, clientelat al Imperiului bizantin, populație care nici nu avea când să realizeze acele lucrări, și nici mijloacele tehnice cu care să le realizeze.

Frumoasa valahă, a lui Gota, a primit în dar frumusețile culmilor Goșei, dar creatorii acelor iscusite realizări vin din alte timpuri, din vremuri preistorice. Legendele spun că în locul La Comoară, după ce o salcie bătrână a fost trăsnită, s-ar fi ivit o groapă în care s-a găsit o comoară, presupusă a fi a frumoasei Gota.

În minimasivul Goșa există, la poalele lui, un loc interesant, ca așezare fizică, Gura Șanțului, unde se unește periculoasa gârlă a Muscelului, cu gârla Șanțului. După niște ploi-potop, gârla Muscelului și-a ieșit din matcă și, după retragerea apelor, care au lăsat pe stânci și prin pomi urmele diluviului, la Gura Șanțului s-a adunat puhoi de lume, bărbați, femei, babe și copii, de-a valma, ca să vadă minunea de spectacol, pe care apa a scos-o din adâncuri și a agățat-o în Gura Șanțului. Cu ochii holbați la arătare, oamenii văd minunea: un grup statuar de câteva tone, înalt de vreo trei metri, poposise acolo călătorind dintr-un tărâm în alt tărâm, cu alte credințe și obiceiuri. Un grup statuar în piatră, un bărbat și o femeie, aproape îmbrățișați, bărbatul dăruind din prea plin cu darul bărbăției, așezați pe un disc cu inscripții (informația a fost dată de profesorul Grigore Delacamboru în blogul său, „Rozeta Albastră”). Babele din Camboru, precum babele lui Marin Sorescu din epopeea „La Lilieci”, cu ochii sticliți pe reteveiul bărbatului din stana de piatră, șușoteau la adresa Antichristului: semn mare maică!

Statuia a stat acolo vreo 16 ani, când, la următorul potop, s-a împlinit semnul: viitura pârâului Muscel, devenită Dunăre revărsată, a cărat minunea scoasă din adâncuri și a coborât-o în alte străfunduri, ca pe un pai. Un grup statuar megalitic, dăltuit de iscusiții meșteri pelasgi, o minune care l-ar fi lăsat mut și pe Brâncuși. Profesorul Delacamboru, comentând grupul statuar (pe care l-a văzut la Gura Șanțului) observa că grupul era desăvârșit „prin formele componente și prin ideea de ansamblu a compoziției respective”.

Minunea și mai mare ar fi să mai apară un asemenea grup statuar de la care să ne învrednicim să păstrăm o fotografie, ori să o filmăm. Însă până atunci: semn mare, maică! Dar într-o țară plină de umor, ar fi mare păcat să spunem cu umorul negru al olteanului: „paguba fuse cum fuse, da-mi plăcuse, cum să duse!”.

A consemnat pentru dumneavoastră Constantin 7 Giurginca, „Arhivele Transcendente – O peregrinare prin geografia sacră a pământului românesc”, Editura Universității „Titu Maiorescu”, București 2020.